Реклама

.

Салык төлөөчүлөрдүн салык отчетторун электрондук түрдө берүүгө өтүү мөөнөттөрү аныкталды

31.05.2019

Салык төлөөчүлөрдүн салык отчеттуулугун квалификацияланган электрондук кол тамга коюлган электрондук документ түрүндө берүүгө өтүүнүн мөөнөтү аныкталды.

Атап айтканда, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-декабрындагы токтому менен “Салыктык отчетуулукту электрондук документ түрүндө берүү тартиби жөнүндө жобо” жана “Салыктык отчеттуулукту электрондук документ түрүндө берүүгө өтүүнүн тартиби жана мөөнөттөрү” бекитилген.

Жогоруда аталган токтомго ылайык, салыктык отчеттуулукту электрондук документ түрүндө милдеттүү түрдө берүүгө өтүү салык төлөөчүлөр тарабынан төмөнкү мөөнөттөрдө ишке ашырылат:

– 2019-жылдын 1-июлунан тартып – кошумча нарк салыгын төлөөчү катары катталгандар, ошондой эле товарларды импорттоону жана/же экспорттоону ишке ашыруучу уюмдар жана жеке ишкерлер,

– 2021-жылдын 1-январынан тартып – уюмдар жана жеке ишкерлер үчүн,

2022-жылдын 1-январынан тартып – салык төлөөчүлөрдүн башка категориялары үчүн.

Мында салык отчетун электрондук түрдө тапшыруунун мөөнөтү жете элек салык төлөөчүлөр, салык отчетун электрондук түрдө өз ыктыяры менен бере алышат.

Салык отчетун милдеттүү түрдө электрондук формага өткөндөн кийин салык төлөөчүлөр квалификациялуу электрондук колтамга менен кол коюлган отчетту берүүгө тийиш. Ага өткөнгө чейин салык отчетуна жөнөкөй электрондук кол тамга коюлат.

МСК басма-сөз кызматы

Все новости