Skip Navigation Links Байланыш маалыматы МСКнын райондорунун байланыш телефондору

  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын
райондорунун байланыш телефондору

10.03.2016ж.

 

Занимаемая должность

Фамилия, имя, отчество

Номер служебного телефона

МСКнын Бишкек шаары боюнча башкармалыгы факс: 51-29-02

Башкармалыктын жетекчиси

Абдалиев Кабыл Кушбакович

51-31-39 (факс)

 

Жетекчинин орун басары

Сатынбеков Назбек Сатарбекович

51-31-37

Жетекчинин орун басары

Каримов Акылбек Маликович

51-01-16

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Туркменова Зинаида Распековна

51-31-42

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Арзибаева Саида Амирбековна

51-24-01

Укуктук маселелери боюнча башкы адиси

Чилдебаев Рашит Абазович

51-23-01

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Курманкожоев Жумабек Омурбекович

51-31-49

Уюштуруу иштер жана тщшщндщрщщ секторунун башчысы

 

51-31-54

Салыктарды жана тёлёмдёрдщ мониторингтёё жана талдоо бёлщмщнщн башчысы

Иманкулов Бакыт Эшенкулович

51-31-56

Маалыматтарды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсептёё, божомолдоо бёлщмщнщн башчысы

Таалайбек Акбар

51-01-29

Салыктык карыздарды ёндщрщщнщ кёзёмёлдёё бёлщмщнщн башчысы

Баялиев Нурбек Джаманкулович

51-31-64

Салыктарды ёндщрщщнщ кёзёмёлдёё бёлщмщнщн башчысы

Карачалов Разылбек Мангиевич

51-31-48

Жергиликтщщ жана салыктык эмес тёлёмдёрдщ кёзёмёлдёё бёлщмщнщн башчысы

Байсынов Улан Ишенович

51-31-57

МСКнын Ленин району боюнча Башкармалыгы факс 64-25-68

Башкармалыктын жетекчиси

Турдумамбетов Осмон Жолдошбекович

приемная

65-03-25

Жетекчинин орун басары

Джунусалиев Рамис Майрамбекович

64-59-31

Жетекчинин орун басарынын милдетин аткаруучу

Самсакунов Жолдошбек Муратович

65-13-60

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Кадыркулов Таалайбек Камчыбекович

65-13-91

Текшерщщлёрдщ пландоо жана талдоо секторунун башчысы

Калиева Чолпон Бообековна

64-58-69

Кёчмё текшерщщ секторунун башчысы

Шаипов Кымбатбек Назаркулович

64-58-69

Камералдык текшерщщлёр секторунун башчысы

Айтмырзаев Замирбек Орозбаевич

64-38-63

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Бейшеналиев Эмильбек Шаршенгазиевич

64-26-03

Билдирщщлёр менен иштёё боюнча секторунун башчысы

Момоконов Элмир Боронбаевич

64-39-18

Декларацияларды бербеген жана берщщнщ токтоткон салык тёлёёчщлёр менен иштёё бёлщмщнщн башчысы

Осмонов Асылбек Базарбаевич

64-58-75

Атайын салыктык режимдер боюнча бёлщмщнщн башчысы

Касымов Марс Орозалиевич

64-58-92

Акциз продукцияларын ёндщрщщчщлёрдщ жана КММди жщгщртщщчщлёрдщ кёзёмёлдёё секторунун башчысы

Иманалиев Таалай Тыбынович

64-58-53

Кирешелерди эсепке алуу жана декларацияларды иштеп чыгуу бёлщмщнщн башчысы

Ногойбаева Чолпон Келдибековна

64-23-68

Кирешелерди эсепке алуу секторунун башчысы

Жумабаева Айзада Аскарбековна

64-59-12

Салыктык декларацияларды иштеп чыгуу секторунун башчысы

Осмоналиева Джанаргуль Субанбековна

64-23-99

Каталардын щстщнён иштёё секторунун башчысы

Алиев Рахимджан Кунакунович

64-58-98

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Чолпонбаева Сагынгуль Шалтаковна

65-32-90

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Ботбаева Чинара Асановна

64-59-14

Укуктук маселелери боюнча секторунун башчысы

Кошбаков Ниматилла Тешебаевич

64-39-19

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Бектуров Тунукбек Такиевич

64-59-06

Тщшщндщрщщ жана окутуу секторунун башчысы

Сагынова Кымбат Додогуловна

64-39-08

Салыктык каттоо секторунун башчысы

Ирисов Искендер Идрисович

64-58-45

Декларацияларды жана салыктык отчетторду кабыл алуу секторунун башчысы

Чолпонкулов Искендербек Аскербекович

64-23-80

Патенттерди берщщ, ККМ жана бланктарды так отчеттуулукта каттоо секторунун башчысы

Кененбаева Кымбат Кубатбековна

65-59-59

КНСтин эсеп-фактураларын берщщ жана эсепке алуу секторунун башчысы

Кадырбекова Самаркан

64-39-14

Мониторингтёё, талдоо жана божомолдоо бёлщмщнщн башчысы

Самсакунов Жолдошбек Муратович

65-14-43

Мониторингтёё секторунун башчысы

Сатаров Туратбек Алышбаевич

64-58-40

Жергиликтщщ салыктар жана тёлёмдёр боюнча бёлщмщнщн башчысы

Касиев Майрамбек Качаканович

65-17-42

Бирдиктщщ терезе

 

64-01-02

МСКнын Свердлов району боюнча Башкармалыгы факс 69-02-86

Башкармалыктын жетекчиси

Арыкбаева Гульбара Сыргаковна

Приемная

69-03-03

прямой

69-10-85

Жетекчинин орун басары

Абдырахманов Рустам Керимович

69-02-80

Жетекчинин орун басары

Сагынбаев Нурбек

69-02-74

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Усубалиева Гульмира Бекишовна

69-02-76

Каржы иштери боюнча секторунун башчысы

Мадымарова Дилдекан Сапиевна

69-02-70

Укуктук иштери боюнча секторунун башчысы

Черкащенко Татьяна Валентиновна

69-61-88

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Ормонова Гульсара Эргешовна

69-02-69

Тщшщндщрщщ жана окутуу секторунун башчысы

Жакипова Дамира Болотбековна

69-02-77

Салыктык каттоо секторунун башчысы

Мадамбекова Дамира Адырбековна

69-10-84

Декларацияларды жана салыктык отчетторду кабыл алуу секторунун башчысы

Усубалиев Артылбек Усеналиевич

36-01-56

Патенттерди берщщ, ККМ жана бланктарды так отчеттуулукта каттоо секторунун башчысы

Арипова Салима Ариповна

69-02-66

КНСтин эсеп-фактураларын берщщ жана эсепке алуу секторунун башчысы

Серкебаева Бурулуш Асанакуновна

69-03-96

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Федотовская Ольга Витальевна

69-02-79

Кирешелерди эсепке алуу секторунун башчысы

Мамбеткадырова Жылдыз Нургазиевна

69-02-82

Каталардын щстщнён иштёё секторунун башчысы

Султанмуратов Нурлан Жаныбекович

69-03-87

Декларацияларды иштеп чыгуу секторунун башчысы

Солтобаев Тимур Ахметович

69-02-87

Салыктык карыздарын ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Рахматов Таалайбек Жумабекович

69-02-85

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

 

 

Декларацияларды бербеген жана берщщнщ токтоткондор менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Шаршенбаев Руслан Алтымышевич

69-11-03

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Айтбаев Тагай Тариэлович

69-02-78

Текшерщщлёрдщ пландоо жана талдоо секторунун башчысы

Джумагулова Дамира Асизовна

69-02-75

Кёчмё текшерщщ секторунун башчысы

Турдумбетов Ален Анарбекович

69-09-87

Камералдык текшерщщлёр секторунун башчысы

Асаналиева Айнагуль 

69-02-75

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Айдаралиев Алманбет Болотбекович

69-10-86

Мониторингтёё, талдоо жана божомолдоо бёлщмщнщн башчысы

Джумагулова Айчурок Анаркуловна

69-02-81

Мониторингтёё секторунун башчысы

Борубеков Алмаз Калматович

69-61-84

Талдоо жана божомолдоо секторунун башчысы

Омурзаков Бакыт Турдукожоевич

69-61-84

Жергиликтщщ салыктар жана тёлёмдёр боюнча бёлщмщнщн башчысы

Самаков Азамат Эгенбердиевич

69-02-68

Бирдиктщщ терезе

 

36-01-56

МСКнын Биринчи май району боюнча Башкармалыгы 62-43-17 факс

Башкармалыктын жетекчиси

Баатыров Канымет Маришович

приемная

62-43-17

прямой

66-15-50

Жетекчинин орун басары

Акматов Рысбек Мусаевич

62-43-19

Жетекчинин орун басары

Кенешева Чолпон Турсуновна

62-43-21

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Курманалиева Айзат Сабырбековна

62-22-03

Тщшщндщрщщ жана окутуу секторунун башчысы

Маматбекова Акинай Дженишбековна

90-05-23

Салыктык каттоо секторунун башчысы

Аманидинов Зайнидин Джарашбекович

62-42-76

Декларацияларды жана салыктык отчетторду кабыл алуу секторунун башчысы

Кутманалиева Кульнур Рашпековна

62-42-49

Патенттерди берщщ, ККМ жана бланктарды так отчеттуулукта каттоо секторунун башчысы

Сманова Айнура Дуйшенбековна

62-43-14

КНСтин эсеп-фактуралары берщщ жана эсепке алуу секторунун башчысы

Акылбеков Джанболот Шейшеканович

62-21-95

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Алиева Асель Кемеловна

90-01-79,

62-21-73

Кирешелерди эсепке алуу секторунун башчысы

Уржанов Эрмек Курманбекович

62-42-91

Декларацияларды иштеп чыгуу секторунун башчысынын м.а.

Азизбеков Акылбек Азизбекович

90-01-79

Каталардын щстщнён иштёё секторунун башчысы

Жапаркулова Нуржамийля Сейдивалиевна

62-21-90

Начальник отдела мониторинга анализа и прогноза

Абдылдаев Кожобек Турсуналиевич

62-43-15

Зав.сектором мониторинга

Мамбетов Айбек Чотукеевич

90-03-96

Зав.сектором анализа и прогноза

Ажыканова Упол Субанбековна

62-21-75

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Касымов Руслан Сагыналиевич

62-42-93

Текшерщщлёрдщ пландоо жана талдоо секторунун башчысы

Назирова Эльмира Осмоналиевна

90-02-18

Кёчмё текшерщщ секторунун башчысы

Кыдыров Кыдыкбек Догдурбекович

62-22-07

Камералдык текшерщщлёр секторунун башчысы

Адинаев Уланбек Кадыржанович

62-22-07

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Тыналиев Канат Казакбаевич

62-42-73

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

Эркебаев Санжарбек Толонович

62-42-73

Билдирщщлёр менен иштёё боюнча секторунун башчысы

Пехтерев Александр Александрович

62-42-92

Декларацияларды бербеген жана берщщнщ токтоткондор менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Архарбекова Тамара Мидиновна

66-09-73

Салыктар боюнча ашыкча тёлёмдщ чегерщщ жана кайтаруу бёлщмщнщн башчысы

Кенжебаев Эсенгул Сатарович

62-42-94

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Джунусалиев Рамис Майрамбекович

66-29-40

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Абдыкадырова Нуржамал Абдыкадыровна

62-42-72

Укуктук маселелери боюнча башкы адиси

Турдуназаров Нурлан Турдубаевич

90-05-23

Кадр маселелери боюнча секторунун башчысы

Дононбаева Лаура Кедейбаевна

62-21-76

Жергиликтщщ салыктарды жана тёлёмдёрдщ кёзёмёлдёё бёлщмщнщн башчысы

Бакаев Эликбай Орунбаевич

62-19-36

Бирдиктщщ терезе

 

62-42-49

МСКнын Октябрь району боюнча Башкармалыгы 56-93-02 факс

Башкармалыктын жетекчиси

Шамбетов Нурмат Бекбосунович

Приемная

56-93-22,

прямой 56-65-44

Жетекчинин орун басары

Суйналиев Руслан Мырзабекович

56-15-79

Жетекчинин орун басары

Ажыбаев Майрамбек Рысмендиевич

56-98-49

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Кубатова Гульмира Идрисовна

54-65-33

Тщшщндщрщщ жана окутуу секторунун башчысы

Рыскулов Мурат Бекчорович

56-29-52

Салыктык каттоо секторунун башчысы

Медербекова Динара Омурбековна

56-05-21

Декларацияларды жана салыктык отчетторду кабыл алуу секторунун башчысы

Жетигенова Жаркынай Мавлютовна

56-93-44

Патенттерди берщщ, ККМ жана бланктарды так отчеттуулукта каттоо секторунун башчысы

Курманова Венера Эралыевна

56-49-61

КНСтин эсеп-фактураларын берщщ жана эсепке алуу секторунун башчысы

Кудайбердиев Саитбидин Акимович

54-95-28

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Орозова Асель Мекиловна

56-30-98,

46-26-50

Кирешелерди эсепке алуу секторунун башчысы

Шарапова Нургуль Абдулмажитовна

56-50-14

Декларацияларды иштеп чыгуу секторунун башчысы

Калыбаева Бубужамиля Айтикеевна

54-65-79

Каталардын щчтщнён иштёё секторунун башчысы

Жапарова Гульшайыр Жумабековна

54-65-79

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Азимканова Гульмира Аттокуровна

54-47-81

Укуктук иштери боюнча секторунун башчысы

Укудеев Сыргак Толенович

56-48-81

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Аширбекова Джибек Абдыбековна

56-42-28

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Молдобаева Гулбубу Бектемировна

56-65-08

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

Сейдакматов Эркин Жолдошбекович

56-65-20

Билдирщщлёр менен иштёё боюнча секторунун башчысы

 

56-65-20

Декларацияларды бербеген жана берщщнщ токтоткондор менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Мамбетов Болот Авалович

54-65-13

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Мамытов Абдыганы Арзимбаевич

56-99-70

Текшерщщлёрдщ пландоо жана талдоо секторунун башчысы

Мамаджан уулу Кубанычбек

56-00-98

Кёчмё текшерщщ секторунун башчысы

Салбарова Гульжамал Камчибековна

56-00-98

Камералдык текшерщщлёр секторунун башчысы

Кожоназаров Абдимиталип Абдикеримович

56-00-98

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Осмонбаев Асан Жапаркулович

54-01-25

Мониторингтёё, талдоо жана божомолдоо бёлщмщнщн башчысы

Калышева Гульшарбан Койлыбаевна

56-18-49

Мониторингтёё секторунун башчысы

Абакиров Нурбек Жолочуевич

54-91-42

Талдоо жана божомолдоо секторунун башчысы

Ерибаева Салтанат Саргашкаевна

54-91-43

Жергиликтщщ салыктарды жана тёлёмдёрдщ кёзёмёлдёё бёлщмщнщн башчысы

Майлубашев Расул Кочконбаевич

56-29-92

МСКнын Бишкек шаарынын Эркин экономикалык аймактарынын субъектилерин кёзёмёлдёё боюнча башкармалыгы факс 55-13-42

Башкармалыктын жетекчиси

Абылгазиев Менсулин Келишбекович

55-11-35

Жетекчинин орун басары

Айдаров Эркинбек Бабашович

55-07-87

Жетекчинин катчысы

Соорбекова Каныкей Акунбековна

55-04-36

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Султанидинова Клара Султанидиновна

55-04-36

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Кокочарова Санталат Курманбековна

55-09-33

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё жана кирешелерди эсепке алуу боюнча бёлщмщнщн башчысынын милдетин аткаруучу

Бешкемпиров Кубаталы Иманбекович

55-04-36,

55-13-42

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Ормонов Арстанбек Эргешович

55-04-36

Чуй областы жана Бишкек шаары боюнча МСКнын ири салык тёлёёчщлёрдщ кёзёмёлдёё башкармалыгы Факс 51-27-76

Башкармалыктын жетекчиси

Момуналиев Каныбек Сакенович

прием. 51-27-76, прямой 51-27-01

Жетекчинин орун басары

Эгембердиев Кубанычбек Тагайович

51-27-02

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Мурзакеримов Акматбек Намазбекович

46-32-25

Текшерщщлёрдщ пландоо жана талдоо секторунун башчысы

Солтонбекова Джылдыз Сеитовна

51-26-90

Кёчмё текшерщщ секторунун башчысы

Токушев Нурлан Торокулович

51-26-90

Камералдык текшерщщлёр секторунун башчысы

Жаныбаев Абазбек Мамытович

51-21-47

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Дербишева Райкан Касымбековна

51-27-48

Укуктук маселелери боюнча секторунун башкчысы

Камбаров Урматбек Муратбекович

51-31-59

Кадр маселелери боюнча башкы адисинин м.а.

Набиева Малика Нуркамиловна

51-21-73

Маалыматтык технологиялар боюнча ага адиси

Темиров Азамат Эмильбекович

 

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Мукалиев Арат Мукалиевич

51-27-52

Салыктык карыздарды ёндщрщщ бёлщмщнщн башчысы

Саткынов Ринат Мыктыбекович

46-32-27

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Асакеева Чолпон Усенакуновна

51-26-33

Божомолдоо жана талдоо бёлщмщнщн башчысы

Омошов Даанышбек Садирдинович

51-26-32

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Курбанбаев Нурлан Абдибакирович

51-27-85

Кыйыр салыктар менен иштёё бёлщмщнщн башчысы

Жумабаева Аида Толомушевна

46-32-24

Ош областы жана Ош шаары  боюнча МСКнын ири салык тёлёёчщлёрдщ кёзёмёлдёё башкармалыгы факс: 03222-5-67-96

Башкармалыктын жетекчиси

Орозматов Нурланбек Шарапович

приемная

03222-5-70-21,

5-74-38,

прямой

(032-22) 5-93-21

Жетекчинин орун басары

Ормонов Каныбек Зулпукарович

5-54-50

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Алибаев Абдиманап Апсаламович

5-57-18

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Аманбаев Таалайбек Мажитович

5-66-51

Кирешелерди эсепке алуу жана декларацияларды иштеп чыгуу, салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Абдрахманов Муратбек Абдрахманович

5-69-22,

5-50-10 факс

Салык карыздарын ёндщрщщ жана салыктык текшерщщ бёлщмщнщн башчысы

Бостонбаев Кенжеахун Атаназарович

5-79-33,

5-74-36 факс

Чарбачылык башчысы

Жаназаков Эмилбек Асанович

5-58-33

МСКнын Бишкек шаары, Чуй жана Талас

облустары боюнча алкоголдук рынокту жөнгө салуу

жана контролдоо башкармалыгынын  факс:62-36-21

Башкармалыктын жетекчиси

Асанбеков Жоодат Омурбекович

Приемная

90-01-95

прямой 90-01-31

Жетекчинин орун басары

Закирова Айгуль Демократовна

66-46-52

Этил спиртин жана алкоголдук продукцияларды

жщгщртщщнщ кёзёмёлдёё бёлщмщнщн башчысы

Калманбетов Азамат Керимбекович

90-03-65,

66-39-25

Этил спиртин жана алкоголдук продукцияларды ёндщрщщнщ жана импорттоону лицензиялоо жана кёзёмёлдёё бёлщмщнщн башчысы

Дюшекеев Искендер Осмонович

62-36-13

62-36-72 (факс)

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Иманкулов Жаныбек Кенешбекович

66-52-76

Каржы маселелери боюнча жетектёёчщ адиси

Жапаракунова Сурма

62-36-35

МСКнын Ысык-Кёл жана Нарын

облустары боюнча алкоголдук рынокту жөнгө салуу

жана контролдоо башкармалыгынын  факс: (039-44) 5-07-60

Башкармалыктын жетекчиси

Кушубаков Дуйшенбек Акчабекович

5-07-60, 29-44-34

Этил спиртин жана алкоголдук продукцияларды

жщгщртщщнщ кёзёмёлдёё бёлщмщнщн башчысы

Мусаев Мурат Абдыманапович

5-07-60, 29-44-34

Алкоголдук продукцияларды лицензиялоо секторунун башчысы

Омурбеков Нурлан Муратович

5-07-60, 29-44-34

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Джумадилова Аида Джусупбековна

5-07-60, 29-44-34

Каржы маселелери боюнча жетектёёчщ адиси

 

5-07-60, 29-44-34

МСКнын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен

облустары боюнча алкоголдук рынокту жөнгө салуу

жана контролдоо башкармалыгынын 

факс: (032-22) 5-67-96, 5-77-32, 5-74-32

Башкармалыктын жетекчиси

Джиенбеков Бакыт Муратович

2-68-75

Алкоголдук продукцияларды лицензиялоо секторунун башчысы

 

2-03-81

Этил спиртин жана алкоголдук продукцияларды

жщгщртщщнщ кёзёмёлдёё бёлщмщнщн башчысы

 

5-56-17

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Жумаев Алайбек Мусаевич

5-77-88

Каржы маселелери боюнча жетектёёчщ адиси

Молдоташев Нурбек Бекмаматович

5-53-53,

5-74-37 факс

Чуй облусу

 МСКнын Аламудун району боюнча башкармалыгы факс: 33-71-04

Башкармалыктын жетекчиси

Иманбетов Илияз Женишович

Прием. 33-71-04 прямой 33-70-40

Жетекчинин орун басары

Мевазов Юсуп Харсанович

33-71-12

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Каптагаева Гульмира Касымалиевна

33-70-54

Декларацияларды иштеп чыгуу секторунун башчысы

Чекирова Элиза Дубанбековна

 

33-70-54

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Абдыкеев Данияр Ишенбекович

33-71-74

Тщшщндщрщщ жана окутуу секторунун башчысы

Дуйшембиева Нургуль Исаевна

33-71-74

Салыктык каттоо секторунун башчысы

Нурманов Тынчтыкбек Абдуразакович

33-74-41

Декларацияларды жана салыктык отчетторду кабыл алуу секторунун башчысы

Халилов Камалидин Джалалович

33-74-37

Патенттерди берщщ, ККМ жана бланктарды так отчеттуулукта каттоо секторунун башчысы

Абдрашитов Азамат

33-17-18

КНСтин эсеп-фактураларын берщщ жана эсепке алуу секторунун башчысы

Темирова Чинара Камбарбековна

33-74-37

Кадр маселелери боюнча башкы адисинин м.а.

Ажиматова Эльзада Джунусалиевна

45-19-90

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Тыныбекова Асылбубу Бектуровна

33-70-60

Укуктук маселелери боюнча башкы адиси

Омурзаков Мирбек Абдуллаевич

45-19-90

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Надирбеков Айтбай Эргешович

33-71-22

Камералдык текшерщщлёрщн пландоо секторунун башчысы

Бегалиев Канат Джекшенбекович

33-70-16

Кёчмё текшерщщ секторунун башчысы

Осмоналиев Айдарбек Медетович

33-70-16

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Мамырканов Ильяз Жаанбаевич

33-71-01

Билдирщщлёрдщ тапшыруу секторунун башчысы

Каратаева Гульнара Бейшембаевна

33-74-36

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

Алтымышев Сагынбек Кочорбаевич

33-71-33

Декларацияларды бербеген жана берщщнщ токтоткондор менен иштёё боюнча секторунун башчысы

Насырбеков Чоробек Бошкоевич

45-25-32

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Кан Александр Николаевич

33-70-88

МСКнын Токмок шаары боюнча башкармалыгы

 (0-31-38) факс: 6-48-59

Башкармалыктын жетекчиси

Мамбетаитов Нурлан Турсуналиевич

прием.

6-48-59,

прямой 6-36-68

Жетекчинин орун басары

Ниязалиев Медербек Мукамиевич

6-36-49

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Досмамбетова Сыйнат Асанбековна

6-29-32

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Джусупова Аида Сапарбековна

6-36-79

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Кадыркулов Рустам Болотбекович

6-29-34

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Токомбаева Чинара Рысбековна

6-36-14, 6-36-34,

29-73-09

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Кыргызбай уулу Алтынбек

6-36-14, 6-36-34

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Орозалиева Эльвира Бекжановна

6-18-75

Укуктук маселелери боюнча башкы адиси

 

6-29-35

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Асарматова Бактыгуль Ишекеевна

6-29-35

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Аманова Саламат Кочконбаевна

 6-29-88

МСКны  Ысык-Ата району боюнча башкармалыгы

 (03132) факс: 45-38-47

Башкармалыктын жетекчиси

Толоев Памирбек Сардарбекович

Прием. 5-11-11, прямой 5-10-60

Жетекчинин орун басары

Султанов Алмаз Женишбекович

 

5-12-08

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Джаманкулов Эрмек Темирбекович

5-12-42

Божомолдоо жана талдоо секторунун башчысы

Жээнчороева Элиза Абдыманаповна

5-10-30, 5-10-15,

61-69-19

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Ахматбекова Жипара Базилбековна

5-10-40,

45-39-42

Салыктык катто, тщшщндщрщщ жана окутуу секторунун башчысы

Момуналиев Ринат Жанказиевич

5-06-43

Декларацияларды жана салыктык отчетторду кабыл алуу секторунун башчысы

Аширбаева Рая Какиновна

5-21-29

Патенттерди берщщ, ККМ жана бланктарды так отчеттуулукта каттоо секторунун башчысы

Сидалиева Светлана Медетбековна

5-10-16

КНСтин эсеп-фактураларын берщщ жана эсепке алуу секторунун башчысы

Камбарканова Наркуль Джунушалиевна

5-10-35,

45-39-78

Укуктук маселелери боюнча башкы адиси

Мамадалиева Анийся Исланбековна

5-00-80,

45-39-47

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Кадыркулова Соня Молдалиевна

5-00-80;

45-39-47

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Байсакалова Бермет Акжолтоевна

5-00-90,

61-69-20

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Ибраимова Зарема Сардарбековна

5-10-48,

45-39-44

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

Алымкулов Дуйшенбек Качкынович

5-10-32,

45-39-44

Декларацияларды бербеген жана берщщнщ токтоткондор менен иштёё боюнча секторунун башчысы

Сагынов Кубатбек Чолпонбаевич

5-10-34

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Токтомамбетов Усен Байжанович

5-10-36

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Будайчиев Сабырбек Мураталиевич 

5-10-43

МСКнын Кемин району боюнча башкармалыгы

(031-35) факс: 45-37-01

Башкармалыктын жетекчиси

Мурсалиев Садыр Мамбетович

приемн. 5-07-06,

прямой 5-09-20

Жетекчинин орун басары

Шейшеналиев Тынычпек Бектурович

5-09-56

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Бейшебаева Джамал Бакировна

5-00-37

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Касмалиева Нуржамал Джолдошалиевна

5-07-08, 45-37-00

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Карагулов Улан Айтбекович

5-09-75

Укуктук жана кадр маселелери боюнча ага адиси

 

5-07-86

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Касымалиева Гульнара Эралиевна

5-07-86

МСКнын Жайыл району боюнча башкармалыгы

(03133) факс: 22-15-12

Башкармалыктын жетекчиси

Мамыров Акылбек Зарлыкович

 

3-50-30

приемная,

3-52-56 прямой

Жетекчинин орун басары

Маманов Нурлан Осмонович

3-50-28;

22-15-35

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Толомушева Жумагул Сооронбековна

3-50-25, 3-62-18,

3-50-21, 22-15-13

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Алыбаева София Исмаиловна

3-52-57, 3-62-16;

22-15-35

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Тураров Мырзабек Турарович

3-50-39;

22-15-40

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Исмаилова Роза Омурбековна

3-50-27; 3-50-26;

3-50-32;  22-15-09

Декларацияларды иштеп чыгуу боюнча секторунун башчысы

Жээнбеков Нурлан Жээнбекович

3-50-26

Талдоо жана божомолдоо секторунун башчысы

Иманкулов Талант Маданбекович

3-50-32, 22-15-10

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Омурзакова Аниза Аскарбековна

3-50-29, 22-15-36

Салыктык каттоо жана тщшщндщрщщ секторунун башчысы

Сегизбаев Карыпбек Бектурганович

3-50-24, 22-15-37

КНСтин эсеп-фактураларын берщщ жана эсепке алуу, декларацияларды иштеп чыгуу секторунун башчысы

Калиева Бактыгуль Жумабековна

3-50-34

Патенттерди берщщ, ККМ жана бланктарды так отчеттуулукта каттоо секторунун башчысы

Адучиев Талгат Максатович

3-50-23

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Баймагамбетова Айсалкын Атахановна

3-62-70

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Алымкулова Мая Омуровна

3-50-37,

22-15-39

Укуктук маселелери боюнча башкы адиси

 

3-61-76

МСКнын Панфилов району боюнча башкармалыгы

 (031-37) факс: 60-79-67

Башкармалыктын жетекчиси

Супатаев Кубатбек Аалиевич

Приемная

03137 5-11-00

60-79-67,

прямой 5-10-47,

60-79-64

Жетекчинин орун басары

Асанбеков Каныбек Джолдошбекович

5-13-58

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Турсункулов Бек Ыйманкулович

5-15-39, 60-79-65

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Орозумбекова Гульмира Токтогуловна

5-13-37,

60-79-66

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Мамбеталиев Айбек Кемелович

60-79-65,

(03137) 5-21-34

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Шаршембиева Фарида Аалыевна

5-14-80, 60-79-90

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Бейшекеев Ринат Омурказиевич

60-79-68

03137 5-19-30

МСКнын Москва району боюнча башкармалыгы

(031-31) факс: 0312 60-77-41

Башкармалыктын жетекчиси

Шеримкулов Алмазбек Медетканович

прием. 5-87-27

прямой

60-77-42

Жетекчинин орун басары

 

5-20-53, 60-77-82

Укуктук маселелери боюнча башкы адиси

 

5-24-63

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Сакимбаева Айжана Базаркуловна

5-24-63

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Сагыналиева Рахат Сапаралиевна

5-87-40;

(0312) 60-77-43

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Алтыкеев Абай Дуйшонбекович

5-17-91,

60-77-59

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Акматов Тагдырали Мамадилаевич

5-17-88

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Сагимбекова Тажигуль Садыковна

5-87-65,

60-77-60

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Уметалиева Айнура Токоновна

5-87-55,

(0312) 60-77-44;

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Кулматов Талайбек Шаарпекович

5-17-75

МСКнын Сокулук району боюнча башкармалыгы

031-34 факс:607-506

Башкармалыктын жетекчиси

Макашев Хусеин Энсеевич

Приемная

03134 5-11-62,

616-509, 607-506,

прямой 60-76-27

Жетекчинин орун басары

Узакбаев Эмильбек Аскарбекович                                            

7-06-21;

0312 60-76-14

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Аманкулова Млира Мукановна

5-11-58,

60-76-43

Декларацияларды иштеп чыгуу секторунун башчысы

Усонова Гулнар Абылкасымовна

5-11-57

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Мансуров Турсунбек Мансурович

7-06-21

60-76-43

Тщшщндщрщщ жана окутуу секторунун башчысы

 

5-11-91,

22-12-04

Салыктык каттоо секторунун башчысы

Чыныбаев Мирлан Кубанычбекович

5-11-69,

60-75-86

КНСтин эсеп-фактураларын берщщ жана эсепке алуу, декларацияларды кабыл алуу секторунун башчысы

Кубанычбеков Максатбек Кубанычбекович

5-11-71

Патенттерди берщщ, ККМ жана бланктарды так отчеттуулукта каттоо секторунун башчысы

Раимкулова Гулиза Тургуналиевна

5-11-71

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Доспаева Орунбубу Токтонбековна

5-11-86,

60-76-08

Декларацияларды бербеген жана берщщнщ токтоткондор менен иштёё боюнча секторунун башчысы

Рысалиев Усонбек Какинович

5-11-86,

60-76-08

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

Балбаев Алымбек Ашымович

5-11-50,

60-76-15

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Байтуганов Арстанбек Актанбекович

5-11-77,

60-76-13

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Жусупжанов Тынчтыкбек Акылбекович

5-11-55,

60-76-13

Укуктук маселелери боюнча ага адиси

Турусбекова Айгерим Турусбековна

5-11-83

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Абдиева Гульнара Туленовна

5-11-70,

0312-60-76-16

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Токтоналиева Алтынай Асарбековна

5-11-60, 60-76-11

МСКнын Чуй району боюнча башкармалыгы

(031-38) факс: 5-77-98

Башкармалыктын жетекчиси

Майтиков Туратбек Керимович

Приемн.6-30-52,

прямой 6-30-04

Жетекчинин орун басары

Намазалиев Азамат Абдисаламович

6-29-80

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Мусаходжоев Рахим Акпаевич

7-40-53,

7-40-52

Салыктык декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Ибраимова Жаныл Абдрасуловна

6-28-11,

7-40-56

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Насиров Тимур Капарович

7-40-55,

93-88-29

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Кашкарова Нургуль Жолдошбековна

6-28-50

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

 

7-40-54

ТАЛАС ОБЛУСУ

МСКнын Талас шаары боюнча башкармалыгы

(034-22) факс: 5-38-04

Башкармалыктын жетекчиси

Чынгожоев Абдыкалык Тургуналиевич

Приемн.5-38-04

прямой 5-33-91

Жетекчинин орун басары

Маткеев Айбек Айтмурзаевич

5-39-88

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Момунбеков Бакболот Аманкулович

5-26-51

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Адигинеева Гулира Токтогуловна

5-21-45

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Узакбаев Бактыбек Аскарбекович

5-38-93

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Жусупбеков Бакыт Жаныбердиевич

5-26-65

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Шайданова Дамирахан Аскарбековна

5-26-65

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Казымбеков Турусбек Ормонбекович

5-20-81

МСКнын Бакай-Ата району боюнча башкармалыгы

 (034-57) факс: 3-21-91

Башкармалыктын жетекчиси

Мураталиев Музур Джумагулович

приемн. 3-21-91,

3-21-92,

0312 29-68-75

Жетекчинин орун басары

Шадыканов Мурат Каналбекович

3-21-91, 29-68-69

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Акималиева Махабат Кенжебековна

3-22-43,

0312 29-68-69

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Сатымкулов Медер Кочеркулович

3-21-91,

0312 29-68-69

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Жолдошбеков Бакболсун Нусупбаевич

3-21-91,

0312 29-68-69

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Шабданова Жоогазын Масалбековна

3-21-91,

0312 29-68-69

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

 

3-21-91,

0312 29-68-69

МСКнын Кара-Буура району боюнча башкармалыгы

(034-56) факс: 29-64-08

Башкармалыктын жетекчиси

Мамадьяров Канатбек Нарматович

(03422)6-01-01;

0312-29-64-04

(03456) 21-4-85

Жетекчинин катчысы

Бекишова Наргиза Сагынбековна

0312 29-64-08,

(03456) 2-21-85, (03422) 6-06-64

Жетекчинин орун басары

 

03422-6-01-02

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Чукунов Бектур Бекболсунович

(0312) 29-64-26

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Сариев Улукбек Умарович

(034-56) 2-12-59

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Стамкулов Болот Музулумович

 

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Шабыралиев Нурдин Эсенбекович

(034-56) 6-01-00

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Рысалиев Бакыт Каржубаевич

03422 6-08-59

МСКнын Манас району боюнча башкармалыгы

(034-59) факс: 03422 6-00-54

Башкармалыктын жетекчиси

Казаболотова Гульнара Кыргызбаевна

Приемная

03459 2-22-75,

прямой

03422 6-00-54,

0312 29-67-06

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

 

(03422)6-00-54, (03459)2-22-75, (0312)29-67-06

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Иманбекова Айнура Мыктыбековна

(03422)6-00-54, (03459)2-22-75, (0312)29-67-06

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

 

2-22-79,

(03422) 6-00-54,

29-67-06

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Узубалиева Надира Жоробековна

(03422)6-00-54, (03459)2-22-79, (0312)29-67-06

МСКнын Талас району боюнча башкармалыгы

(034-22) факс: 5-87-12

Башкармалыктын жетекчиси

Кудайкулов Рашит Токтоназарович

(0312) 29-60-83, 03422-5-81-36

Жетекчинин орун басары

 

(03422) 5-87-10

0312 29-60-57

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Сакебеков Бакыт Элеманович

(03422)6-00-74,

(0312)-29-60-57

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Батыржанов Улукбек Таалайбекович

(03422) 5-83-06,

(0312) 29-60-57

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Курманалиев Керимкул Бейшалиевич

(03422)5-81-57,

(0312) 29-60-57

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Ботошева Акмарал Бейшенкуловна

29-60-57,

(03422)6-00-74

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Ашырбаева Жаныл Бейшеновна

29-60-57,

(03422)5-87-11

ЫСЫК-КЁЛ ОБЛУСУ

МСКнын Каракол шаары боюнча башкармалыгы

(039-22)факс: 5-19-41

Башкармалыктын жетекчиси

Молдобеков Майрамбек Сакинович

прием. 5-19-40

Жетекчинин орун басары

Асанбеков Адыл Керезович

5-21-66

Укуктук маселелери боюнча башкы адиси

Жумаев Нарынбек Кадырович

5-23-64

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Кадырбердиев Таалайбек Айнединович

5-24-88

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Бектемиров Нурлан Атчиевич

5-23-64

Маалыматтык технологиялар боюнча башкы адиси

Маликов Руслан Маликович

5-19-41

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Мадатбекова Фатима Курманбековна

5-19-43

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Курманова Гульмира Джергезбаевна

5-21-84

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Сатыбалдиева Айнагуль Рапызовна

5-04-55

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

Жакеев Нурлан Догдурбаевич

5-03-25

Декларацияларды бербеген жана берщщнщ токтоткон иштер боюнча секторунун башчысы

Шоорукова Гульмайрам Бейшеналиевна

5-04-55

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Мимбаев Эрнист Камбарбекович

5-24-54

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Кудайбердиев Шербек Доолотбекович

5-27-13

МСКнын Балыкчы шаары боюнча башкармалыгы

(039-44) факс: 3-26-21

Башкармалыктын жетекчиси

Жылкычы уулу Талант

прием. 3-26-21, прямой 3-26-26,

6-00-76

Жетекчинин орун басары

Мамытов Марсбек Каирович

3-26-22

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Карабаева Дильдара Жускомбаевна

3-26-28

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Эсенбай кызы Гульнур

3-26-23

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Кыштобаева Нестан-Дарежан Окматбековна

3-26-30

Салыктык текшерщщлёр секторунун башчысы

Жамангулова Жыпаркуль Жусуевна

3-26-31

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Байгазиев Алтынбек Солтонбекович

3-26-25

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Акматов Дуйшенбек

3-26-35

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Акунова Кенжебубу Шейшеевна

3-26-33

МСКнын Ысык-Кёл району боюнча башкармалыгы

(039-43) факс: 4-32-51

Башкармалыктын жетекчиси

Омурбеков Кубат Омурбекович

приемн.4-22-70 прямой 4-32-09

Жетекчинин орун басары

Бекбосунов Улугбек Айыбекович

4-39-20

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Исраилова Нурия Асанбековна

4-28-69

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Джалалиева Майрам Джумаевна

4-34-12

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Уркунчиев Омурбек Акчекеевич

4-27-79

Декларацияларды бербеген жана берщщнщ токтоткон иштер боюнча секторунун башчысы

Карасартова Шайыркуль Тентимишевна

4-24-69

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

Барыктабасов Улан Эгизбаевич

4-23-36

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Калыков Абылгазы Ракынбаевич

4-29-35

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Токтосунов Нурслан Ишенбекович

4-35-14

Укуктук маселелери боюнча башкы адиси

Акимканов Улан Маратович

4-20-53

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Жапарова Роза Артисбековна

4-20-53

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Бакенеева Уулгелди Доолотшаевна

4-32-18

МСКнын Ак-Суу району боюнча башкармалыгы

(039-48) факс: 9-24-42

Башкармалыктын жетекчиси

Курманбеков Максат Сапарбекович

прямой 9-11-79

Жетекчинин орун басары

Сабаев Максат Асанович

9-17-62

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Мукашев Азиз Бейшенбекович

9-15-73

Салыктык текшерщщлёр секторунун башчысы

Кылычбеков Тилек Кылычбекович

 

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Козукеева Гульмира Шаршеевна

9-22-04

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Мамырбаева Уруйпа Адентуровна

9-12-40

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Жумабеков Кубанычбек Ургазиевич

9-18-63

МСКнын Тщп району боюнча башкармалыгы (039-45) факс: 2-45-17

Башкармалыктын жетекчиси

Маматкулов Кубатбек Алекович

прием. 2-45-24,

2-45-17

Жетекчинин орун басары

Алмурокова Токтожан Тологоновна

03945 2-45-36

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Имаш уулу Эрмек

6-03-36

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Сейдахматова Бурул Маданбековна

2-45-23

Салыктык текшерщщлёр секторунун башчысы

Намазалиев Алмаз Садыржанович

 

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Токтомушев Эльдар Кубанычбекович

2-45-24

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Макеева Гульбаара Сабитовна

2-40-11

МСКнын Тон району боюнча башкармалыгы (039-47) факс: 91-3-11

Башкармалыктын жетекчиси

Ажиев Таалайбек Кулубекович

прием. 9-13-11 прямой   9-11-44

Жетекчинин орун басары

Закирова Анаркуль Закировна

9-10-31

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Турсунов Кубанычбек Асангулович

9-11-67

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Ишенова Гулкайыр

9-17-79

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Мусаева Нарынбубу Куменовна

9-10-61

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Токтосунов Эрнест Бакаевич

9-10-61

МСКнын Жети-Огуз району боюнча башкармалыгы

(039-46) факс: 51-9-02

Башкармалыктын жетекчиси

Аджиев Кадырбек Замирович

прием. 51-9-02, прямой 51-0-05

Жетекчинин орун басары

Усенбаев Нурлан Жанболотович

5-24-05

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Садыбакунов Кубанычбек Тапшырмаевич

5-25-84

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Асаналиева Бурулкан Турдумамбетовна

5-25-84

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Сыдыкбеков Сейтек Эркинович

5-10-72

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Жусупов Сегизбек Абдыкасымович

5-26-53

НАРЫН ОБЛУСУ

МСКнын Нарын шаары боюнча башкармалыгы

(035-22) факс: 5-31-20

Башкармалыктын жетекчиси

Мамырбаев Жумабек Рыскулович

прием. 5-31-20 прямой 5-09-48

Жетекчинин орун басары

Абакиров Нурлан

5-00-63

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Абдылдаева Зинагул Турсуналиевна

5-11-83

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Алмакунова Зина Курманбековна

5-31-82

Зав.сектором принудительного взыскания

Камчыбеков Медеркул Камчыбекович

5-14-95

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Кыдырмаев Усенбек Дуйшеевич

5-09-05

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Исаков Айылчы Анарбекович

5-10-19

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Ажыбеков Абылгазы Жетигенович

5-31-17

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Осмонов Майрамбек Кудайбергенович

5-12-31

МСКнын Ат-Баши району боюнча башкармалыгы

(035-34) факс: 2-46-95

Башкармалыктын жетекчиси

Абдылдаев Рахат Абдырахимович

2-46-95,

6-00-40

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

 

2-33-90

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Жапаров Талантбек Орозобаевич

2-46-95

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Сариев Исабай Токталиевич

2-31-74

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Мамбеталиев Жанышбек Абакирович

2-31-74

МСКнын Ак-Талаа району боюнча башкармалыгы

 (035-37) факс: 92-9-74

Башкармалыктын жетекчиси

Жапаров Болотбек Турдалиевич

прием.  92-9-74,

6-09-31,

прямой 9-21-39

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Султангазиева Анаркул Дайыровна

9-25-77

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Акылбекова Торкобубу Кожековна

9-24-54

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Токтогожоева Женишкул Самудуновна

9-24-15

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Молдалиева Кенжебубу Кадыровна

9-26-47

МСКнын Кочкор району боюнча башкармалыгы

(035-35) факс: 5-03-58

Башкармалыктын жетекчиси

Насирдинов Кумарбек Белекович

приемн. 5-12-35,

50-5-07

Жетекчинин орун басары

Касымкулова Жибек Кулубековна

5-12-90

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Осмонов Кубанычбек Усубалиевич

5-03-66

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Асанов Туйгунбек

5-03-47

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Камчыбекова Марипа

5-03-46

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Айылчиева Анара Ишенбековна

6-02-81

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Алжанбаев Ишенбек Сейдекеримович

6-02-81

МСКнын Нарын району боюнча башкармалыгы

(035-22)факс: 5-31-16

Башкармалыктын жетекчиси

Мусабеков Бахтияр Абдыбакасович

5-11-82

Жетекчинин орун басары

Султаналиев Абасбек Жумадилович

5-10-84

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Байгашкаев Орозобек Ыбышевич

5-11-84

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Жунушева Умуткор Доктурбаевна

5-12-35

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Базарбаев Ишенбек Кадыракунович

5-31-18

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Данияров Болотчун Мааданбекович

5-31-18

МСКнын Жумгал району боюнча башкармалыгы

(035-36) факс: 2-32-17

Башкармалыктын жетекчиси

Асаке уулу Жыргалбек

приемн.2-32-17,

2-32-56,

035-65 6-00-57

Жетекчинин орун басары

Баялиев Инварбек Бегинович

035-65 6-00-40

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Исакова Нургуль Бейменжановна

035-65 6-00-25

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Исмаилов Нурлан Бекишевич

035-36 2-31-72

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Айтмамбетова Бегимай Чынболотовна

035-36 2-33-82

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Стамова Мина Калиевна

035-36 2-33-82


Calendar
Title and navigation
<<<Февраль 2017>>>
Февраль 2017
 ПВСЧПСВ
6303112345
76789101112
813141516171819
920212223242526
10272812345
116789101112

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player