Skip Navigation Links Байланыш маалыматы МСКнын райондорунун байланыш телефондору

  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын
райондорунун байланыш телефондору

15.03.2017ж.

Ээлеген кызматы

Аты, атасынын аты

Кызматтык телефонунун номери

МСКнын Ленин району боюнча Башкармалыгы факс 64-25-68

Башкармалыктын жетекчиси

Турдумамбетов Осмон Жолдошбекович

приемная

65-03-25

Жетекчинин орун басары

Акматов Рысбек Мусаевич

64-59-31

Жетекчинин орун басары

Суванбеков Джыргалбек Джурсунович

65-13-60

Жергиликтщщ салыктар жана жыйымдар боюнча жетекчинин орун басары

Касиев Майрамбек Качканакович

65-17-42

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Кадыркулов Таалайбек Камчыбекович

65-13-91

Текшерщщлёрдщ пландоо жана талдоо секторунун башчысы

Калиева Чолпон Бообековна

64-58-69

Текшерщщ секторунун башчысы

Шаипов Кымбатбек Назаркулович

64-58-69

Камералдык текшерщщлёр секторунун башчысы

Айтмырзаев Замирбек Орозбаевич

64-38-63

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Бейшеналиев Эмильбек Шаршенгазиевич

64-26-03

Билдирщщлёр менен иштёё боюнча секторунун башчысы

Момоконов Элмир Боронбаевич

64-58-71

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

Жусупов Сегизбек Абдыкасымович

64-59-15

Салык тёлёёчщлёрдщ издёё бёлщмщнщн башчысы

Осмонов Асылбек Базарбаевич

64-58-75

Атайын салыктык режимдер боюнча бёлщмщнщн башчысы

Касымов Марс Орозалиевич

64-58-92

Акциз продукцияларын ёндщрщщчщлёрдщ жана КММди жщгщртщщчщлёрдщ кёзёмёлдёё секторунун башчысы

Иманалиев Таалайбек Тыбынович

64-58-53

Кирешелерди эсепке алуу жана декларацияларды иштеп чыгуу бёлщмщнщн башчысы

Ногойбаева Чолпон Келдибековна

64-23-68

Кирешелерди эсепке алуу секторунун башчысы

Жумабаева Айзада Аскарбековна

64-59-12

Салыктык декларацияларды иштеп чыгуу секторунун башчысы

Осмоналиева Джанаргуль Субанбековна

64-23-99

Каталардын щстщнён иштёё секторунун башчысы

Алиев Рахимджан Кунакунович

64-58-98

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Чолпонбаева Сагынгуль Шалтаковна

65-32-90

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Ботбаева Чинара Асановна

64-59-14

Укуктук маселелери боюнча секторунун башчысы

Укудеев Сыргак Толенович

64-39-19

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Бектуров Тунукбек Такиевич

64-59-06

Тщшщндщрщщ жана окутуу секторунун башчысы

Сагынова Кымбат Додогуловна

64-39-08

Салыктык каттоо секторунун башчысы

Касымалиев Адилет Талипович

64-58-45

Декларацияларды жана салыктык отчетторду кабыл алуу секторунун башчысы

Чолпонкулов Искендербек Аскербекович

64-23-80

Патенттерди берщщ, ККМ жана бланктарды так отчеттуулукта каттоо секторунун башчысы

Кененбаева Кымбат Кубатбековна

65-59-59

КНСтин эсеп-фактураларын берщщ жана эсепке алуу секторунун башчысы

Кадырбекова Самаркан

64-39-14

Мониторингтёё, талдоо жана божомолдоо бёлщмщнщн башчысы

Самсакунов Жолдошбек Муратович

65-14-43

Мониторингтёё секторунун башчысы

Увайдуллаев Азамат Абибиллаевич

64-58-71

Талдоо жана божомолдоо секторунун башчысы

Калмурзаев Толонбай Мамакадырович

64-59-30

Кыйыр салыктар менен иштёё секторунун башчысы

Сатаров Туратбек Алышбаевич

64-58-40

Жергиликтщщ салыктар жана тёлёмдёр боюнча бёлщмщнщн башчысы

Абазов Муктарбек Акынбекович

64-59-28

Бирдиктщщ терезе

 

64-01-02

МСКнын Свердлов району боюнча Башкармалыгы факс 69-02-86

Башкармалыктын жетекчиси

Арыкбаева Гульбара Сыргаковна

Приемная

88-21-74,

прямой 88-21-75

Жетекчинин орун басары

Абдырахманов Рустам Керимович

69-02-80

Жетекчинин орун басары

Сагынбаев Нурбек Сагынбаевич

69-02-74

Жергиликтщщ салыктар жана жыйымдар боюнча жетекчинин орун басары

Самаков Азамат Эгенбердиевич

69-02-83

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Усубалиева Гульмира Бекишовна

69-02-76

Каржы иштери боюнча секторунун башчысы

Мадымарова Дилдекан Сапиевна

69-02-70

Укуктук иштери боюнча секторунун башчысы

Черкащенко Татьяна Валентиновна

69-61-88

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Ормонова Гульсара Эргешовна

69-02-69

Тщшщндщрщщ жана окутуу секторунун башчысы

Жакипова Дамира Болотбековна

69-02-77

Салыктык каттоо секторунун башчысы

Мадамбекова Дамира Адырбековна

69-10-84

Декларацияларды жана салыктык отчетторду кабыл алуу секторунун башчысы

Усубалиев Артылбек Усеналиевич

36-01-56

Патенттерди берщщ, ККМ жана бланктарды так отчеттуулукта каттоо секторунун башчысы

Арипова Салима Ариповна

69-02-66

КНСтин эсеп-фактураларын берщщ жана эсепке алуу секторунун башчысы

Серкебаева Бурул Асанакуновна

69-03-96

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Федотовская Ольга Витальевна

69-02-79

Кирешелерди эсепке алуу секторунун башчысы

Алтыкеев Абай Дуйшонбекович

69-02-79

Каталардын щстщнён иштёё секторунун башчысы

Султанмуратов Нурлан Жаныбекович

69-02-73

Декларацияларды иштеп чыгуу секторунун башчысы

Джамангараева Дамира Асановна

36-01-56

Салыктык карыздарын ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Рахматов Таалайбек Жумабекович

69-02-68, 88-22-33

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

Таалайбек Акбар

69-02-68,

69-02-88

Салык тёлёёчщлёрдщ издёё бёлщмщнщн башчысы

Шаршенбаев Руслан Алтымышевич

69-11-03

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Айтбаев Тагай Тариэлович

69-02-78

Текшерщщлёрдщ пландоо жана талдоо секторунун башчысы

Джумагулова Дамира Асизовна

69-09-87

Текшерщщ секторунун башчысы

Турдумбетов Ален Анарбекович

69-09-87

Камералдык текшерщщлёр секторунун башчысы

Асаналиева Айнагуль 

69-02-75

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Айдаралиев Алманбет Болотбекович

69-10-86

Мониторингтёё, талдоо жана божомолдоо бёлщмщнщн башчысы

Джумагулова Айчурок Анаркуловна

69-02-81, 88-21-76

Мониторингтёё секторунун башчысы

Баялиев Нурбек Джаманкулович

69-61-90, 88-22-33

Талдоо жана божомолдоо секторунун башчысы

Омурзаков Бакыт Турдукожоевич

69-61-90, 88-22-33

Кыйыр салыктар менен иштёё секторунун башчысы

Борубеков Алмаз Калматович

69-61-84

Жергиликтщщ салыктар жана тёлёмдёр боюнча бёлщмщнщн башчысы

Самаков Азамат Эгенбердиевич

69-02-68

Бирдиктщщ терезе

 

36-01-56

МСКнын Биринчи май району боюнча Башкармалыгы 62-43-17 факс

Башкармалыктын жетекчиси

Баатыров Канымет Маришович

приемная

62-43-17,

прямой

66-15-50

Жетекчинин орун басары

Джунусалиев Рамис Майрамбекович

62-43-19

Жетекчинин орун басары

Кенешева Чолпон Турсуновна

62-43-21

Жериликтщщ салыктар жана жыйымдар боюнча жетекчинин орун басары

Карачалов Разылбек Мангиевич

90-05-52

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Курманалиева Айзат Сабырбековна

62-22-03

Тщшщндщрщщ жана окутуу секторунун башчысы

Маматбекова Акинай Дженишбековна

90-05-23

Салыктык каттоо секторунун башчысы

Турдуназаров Нурлан Турдубаевич

62-22-03

Декларацияларды жана салыктык отчетторду кабыл алуу секторунун башчысы

Кутманалиева Кульнур Рашпековна

62-42-49

Патенттерди берщщ, ККМ жана бланктарды так отчеттуулукта каттоо секторунун башчысы

Сманова Айнура Дуйшенбековна

62-43-14

КНСтин эсеп-фактуралары берщщ жана эсепке алуу секторунун башчысы

Акылбеков Джанболот Шейшеканович

62-21-75

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Алиева Асель Кемеловна

90-01-79

Кирешелерди эсепке алуу секторунун башчысы

Уржанов Эрмек Курманбекович

62-21-73

Декларацияларды иштеп чыгуу секторунун башчысынын м.а.

Азизбеков Акылбек Азизбекович

62-42-99

Каталардын щстщнён иштёё секторунун башчысы

Жапаркулова Нуржамийля Сейдивалиевна

62-21-90

Мониторингтёё, талдоо жана божомолдоо бёлщмщнщн башчысы

Абдылдаев Кожобек Турсуналиевич

62-43-15,

62-21-87

Мониторингтёё секторунун башчысы

Аманидинов Зайнидин Джарашбекович

66-25-57

Талдоо жана божомолдоо секторунун башчысы

Ажыканова Упол Субанбековна

62-21-75

Кыйыр салыктар менен иштёё секторунун башчысы

Джумаева Айнура Талаповна

62-43-15

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Касымов Руслан Сагыналиевич

62-42-93

Текшерщщлёрдщ пландоо жана талдоо секторунун башчысы

Назирова Эльмира Осмоналиевна

90-02-18

Текшерщщлёр секторунун башчысы

Кыдыров Кыдыкбек Догдурбекович

62-22-07

Камералдык текшерщщлёр секторунун башчысы

Осмонбаев Асан Жапаркулович

90-02-18

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Тыналиев Канат Казакбаевич

62-42-73

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

Эркебаев Санжарбек Толонович

62-42-73

Билдирщщлёр менен иштёё боюнча секторунун башчысы

Саккараев Мелис Каныбекович

62-42-92

Салык тёлёёчщлёрдщ издёё бёлщмщнщн башчысы

Архарбекова Тамара Мидиновна

66-09-73

Салыктар боюнча ашыкча тёлёмдщ чегерщщ жана кайтаруу бёлщмщнщн башчысы

Кенжебаев Эсенгул Сатарович

62-42-94

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Мамбетов Айбек Чотукеевич

66-29-40,

62-42-91

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Абдыкадырова Нуржамал Абдыкадыровна

62-42-72

Укуктук маселелери боюнча секторунун башчысы

Арзибаева Саида Амирбековна

90-05-23

Кадр маселелери боюнча секторунун башчысы

Дононбаева Лаура Кедейбаевна

62-21-76

Жергиликтщщ салыктарды жана тёлёмдёрдщ кёзёмёлдёё бёлщмщнщн башчысы

Алымбаев Талантбек Анаркулович

62-19-36

Бирдиктщщ терезе

 

62-42-49

МСКнын Октябрь району боюнча Башкармалыгы 56-93-02 факс

Башкармалыктын жетекчиси

Шамбетов Нурмат Бекбосунович

Приемная

56-93-22,

прямой 56-65-44

Жетекчинин орун басары

Суйналиев Руслан Мырзабекович

56-65-04

Жетекчинин орун басары

Ажыбаев Майрамбек Рысмендиевич

56-98-49

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Кубатова Кульмира Идрисовна

54-65-33

Тщшщндщрщщ жана окутуу секторунун башчысы

Рыскулов Мурат Бекчорович

56-29-52

Салыктык каттоо секторунун башчысы

Бектурова Айжамал Ильичевна

56-05-21

Декларацияларды жана салыктык отчетторду кабыл алуу секторунун башчысы

Жетигенова Жаркынай Мавлютовна

56-93-44

Патенттерди берщщ, ККМ жана бланктарды так отчеттуулукта каттоо секторунун башчысы

Курманова Венера Эралиевна

54-65-13

КНСтин эсеп-фактураларын берщщ жана эсепке алуу секторунун башчысы

Кудайбердиев Сайпидин Акимович

56-49-61

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Орозова Асель Мекиловна

56-30-98

Кирешелерди эсепке алуу секторунун башчысы

Шарапова Нургуль Абдулмажитовна

56-50-14

Декларацияларды иштеп чыгуу секторунун башчысы

Калыбаева Бубужамиля Айтыкеевна

54-65-79

Каталардын щчтщнён иштёё секторунун башчысы

Медербекова Динара Омурбековна

54-65-79

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Азимканова Гульмира Аттокуровна

54-47-81

Укуктук иштери боюнча секторунун башчысы

Кошбаков Ниматилла Тешебаевич

56-65-17

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Аширбекова Джибек Абдыбековна

56-65-10

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Молдобаева Гулбубу Бектемировна

54-95-28

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

Сейдакматов Эркин Жолдошбекович

56-65-20

Билдирщщлёр менен иштёё боюнча секторунун башчысы

Кожалиев Сапарбек Алтаевич

56-65-08

Салык тёлёёчщлёрдщ издёё бёлщмщнщн башчысы

Мамбетов Болот Авалович

56-65-23

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Мамытов Абдыганы Арзимбаевич

56-99-70

Текшерщщлёрдщ пландоо жана талдоо секторунун башчысы

Мамаджан уулу Кубанычбек

56-65-12

Текшерщщлёр секторунун башчысы

Салбарова Гульжамал Камчибековна

56-00-98

Камералдык текшерщщлёр секторунун башчысы

Кожоназаров Абдимиталип Абдикеримович

56-00-98

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Адинаев Уланбек Кадыржанович

54-01-25

Мониторингтёё, талдоо жана божомолдоо бёлщмщнщн башчысы

Калышева Гульшарбан Койлыбаевна

56-15-79

Мониторингтёё секторунун башчысы

Абакиров Нурбек Жолочуевич

56-01-01

Кыйыр салыктар менен иштёё секторунун башчысы

Иманкулов Бакыт Эшенкулович

56-18-49

Талдоо жана божомолдоо секторунун башчысы

Ерибаева Салтанат Саргашкаевна

54-91-43

Камсыздоо тёгщмдёр бёлщмщнщн башчысы

Мамырбеков Марат Дженгулович

56-65-19

Жергиликтщщ салыктарды жана тёлёмдёрдщ кёзёмёлдёё бёлщмщнщн башчысы

Тургуналиев Нурбек Доолоткелдиевич

56-29-92

МСКнын Бишкек шаарынын Эркин экономикалык аймактарынын субъектилерин кёзёмёлдёё боюнча башкармалыгы факс 55-13-42

Башкармалыктын жетекчиси

Абылгазиев Менсулин Келишбекович

55-11-35

Жетекчинин орун басары

Айдаров Эркинбек Бабашович

55-07-87

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Султанидинова Клара Султанидиновна

55-04-36

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Кокочарова Санталат Курманбековна

55-09-33

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё жана кирешелерди эсепке алуу боюнча бёлщмщнщн башчысынын милдетин аткаруучу

Байдоолотова Жылдызкан Нурдиновна

55-13-42

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Надирбеков Айтбай Эргешович

55-04-36

Чуй областы жана Бишкек шаары боюнча МСКнын ири салык тёлёёчщлёрдщ кёзёмёлдёё башкармалыгы Факс 51-27-76

Башкармалыктын жетекчиси

Момуналиев Каныбек Сакенович

прием. 51-27-76, прямой 51-27-01

Жетекчинин орун басары

 

51-27-02

Жергитиктщщ салыктар жана жыйымдар боюнча жетекчинин орун басары

Тюлебердиев Талгарбек Талапкерович

51-31-63

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Мурзакеримов Акматбек Намазбекович

46-32-25

Текшерщщлёрдщ пландоо жана талдоо секторунун башчысы

Солтонбекова Джылдыз Сеитовна

51-26-90

Кёчмё текшерщщ секторунун башчысы

Токушев Нурлан Торокулович

51-26-90

Камералдык текшерщщлёр секторунун башчысы

Жаныбаев Абазбек Мамытович

51-16-14

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Дербишева Райкан Касымбековна

51-27-48

Укуктук маселелери боюнча секторунун башкчысы

Камбаров Урматбек Муратбекович

51-31-59

Кадр маселелери боюнча башкы адисинин м.а.

Сакенова Меерим Аскербековна

51-21-47,

51-26-94

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Мукалиев Арат Мукалиевич

51-27-52

Салыктык карыздарды ёндщрщщ бёлщмщнщн башчысы

Саткынов Ринат Мыктыбекович

46-32-27

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Асакеева Чолпон Усенакуновна

51-26-33,

51-26-94,

51-26-95

Божомолдоо жана талдоо бёлщмщнщн башчысы

Омошов Даанышбек Садирдинович

51-26-32

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Курбанбаев Нурлан Абдибакирович

51-31-65

Кыйыр салыктар менен иштёё бёлщмщнщн башчысы

Жумабаева Аида Толомушевна

46-32-24

Жергиликтщщ салыктар жана жыйымдарды кёзёмёлдёё бёлщмщнщн башчысы

Байсынов Улан Ишенович

51-31-57

Ош областы жана Ош шаары  боюнча МСКнын ири салык тёлёёчщлёрдщ кёзёмёлдёё башкармалыгы факс: 03222-5-67-96

Башкармалыктын жетекчиси

Орозматов Нурланбек Шарапович

приемная 03222-5-58-14, 5-52-85, 5-68-04, прямой

(032-22) 5-60-21

Жетекчинин орун басары

Ормонов Каныбек Зулпукарович

5-54-50

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Алибаев Абдиманап Апсаламович

5-57-18

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Аманбаев Таалайбек Мажитович

5-66-51

Кирешелерди эсепке алуу жана декларацияларды иштеп чыгуу, салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Абдрахманов Муратбек Абдрахманович

5-50-58,

5-50-10 факс

Салык карыздарын ёндщрщщ жана салыктык текшерщщ бёлщмщнщн башчысы

Бостонбаев Кенжеахун Атаназарович

5-58-38,

5-55-42 факс

Чарбачылык башчысы

 

 

Чуй облусу

 МСКнын Аламудун району боюнча башкармалыгы факс: 33-71-04

Башкармалыктын жетекчиси

Иманбетов Илияз Женишович

Прием. 33-71-04 прямой 33-70-40

Жетекчинин орун басары

Мевазов Юсуп Харсанович

33-71-12

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Каптагаева Гульмира Казымалиевна

33-70-54

Декларацияларды иштеп чыгуу секторунун башчысы

Нурманов Тынчтыкбек Абдуразакович

33-74-77

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Абдыкеев Данияр Ишенбекович

33-71-74

Тщшщндщрщщ жана окутуу секторунун башчысы

Дуйшембиева Нургуль Исаевна

33-71-74

Салыктык каттоо секторунун башчысы

Халилов Камалидин Джалалович

33-74-41

Декларацияларды жана салыктык отчетторду кабыл алуу секторунун башчысы

Шейшеналиева Асель Шавединовна

33-74-37

Патенттерди берщщ, ККМ жана бланктарды так отчеттуулукта каттоо секторунун башчысы

Абдрашитов Азамат

33-74-41

КНСтин эсеп-фактураларын берщщ жана эсепке алуу секторунун башчысы

Темирова Чинара Камбарбековна

33-74-37

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Бейшекеева Залина Турсунбековна

45-19-90

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Тыныбекова Асылбубу Бектуровна

33-70-60

Укуктук маселелери боюнча башкы адиси

Омурзаков Мирбек Абдуллаевич

45-19-90

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Ормонов Арстанбек Эргешович

33-71-22

Камералдык текшерщщлёрщн пландоо секторунун башчысы

Бегалиев Канат Джекшенбекович

33-74-25

Кёчмё текшерщщ секторунун башчысы

Осмоналиев Айдарбек Медетович

33-70-16

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Мамырканов Ильяз Жаанбаевич

33-71-01

Билдирщщлёр менен иштёё секторунун башчысы

Каратаева Гульнара Бейшембаевна

33-74-36

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

Алтымышев Сагынбек Кочорбаевич

33-71-33

Декларацияларды бербеген жана берщщнщ токтоткондор менен иштёё боюнча секторунун башчысы

Насырбеков Чоробек Бошкоевич

45-25-32

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Кан Александр Николаевич

33-70-88

МСКнын Токмок шаары боюнча башкармалыгы

 (0-31-38) факс: 6-48-59

Башкармалыктын жетекчиси

Мамбетаитов Нурлан Турсуналиевич

прием. 6-36-68,

6-48-59

Жетекчинин орун басары

Ниязалиев Медербек Мукамиевич

6-36-49

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Досмамбетова Сыйнат Асанбековна

6-29-32

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Джусупова Аида Сапарбековна

6-36-79

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Кадыркулов Рустам Болотбекович

6-29-34

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Токомбаева Чинара Рысбековна

6-36-14, 6-36-34,

29-73-09

Декларацияларды бербеген жана берщщнщ токтоткондор менен иштёё секторунун башчысы

Кыргызбай уулу Алтынбек

6-36-34, 6-36-77

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Орозалиева Эльвира Бекжановна

6-18-75

Укуктук маселелери боюнча башкы адиси

 

6-29-35

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Асарматова Бактыгуль Ишекеевна

6-29-35

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Аманова Саламат Кочконбаевна

 6-29-88

МСКны  Ысык-Ата району боюнча башкармалыгы

 (03132) факс: 45-38-47

Башкармалыктын жетекчиси

Толоев Памирбек Сардарбекович

Прием. 5-11-11, прямой 5-10-60

Жетекчинин орун басары

Султанов Алмаз Женишбекович

 

5-12-08

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Джаманкулов Эрмек Темирбекович

5-12-42

Божомолдоо жана талдоо секторунун башчысы

Жээнчороева Элиза Абдыманаповна

5-10-30

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Ахматбекова Жипара Базильбековна

5-10-40

Салыктык катто, тщшщндщрщщ жана окутуу секторунун башчысы

Сидалиева Светлана Медетбековна

5-06-43

Декларацияларды жана салыктык отчетторду кабыл алуу секторунун башчысы

Аширбаева Рая Какиновна

5-21-29

Патенттерди берщщ, ККМ жана бланктарды так отчеттуулукта каттоо секторунун башчысы

Камбарканова Наркуль Джунушалиевна

5-10-16

КНСтин эсеп-фактураларын берщщ жана эсепке алуу секторунун башчысы

Момуналиев Ринат Жанказиевич

5-10-35,

45-39-78

Укуктук маселелери боюнча башкы адиси

Мамадалиева Анийся Исланбековна

5-00-80,

45-39-47

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Кадыркулова Соня Молдалиевна

5-00-80

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Байсакалова Бермет Акжолтоевна

5-00-90,

61-69-20

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Ибраимова Зарема Сардарбековна

5-10-48,

45-39-44

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

Алымкулов Дуйшенбек Качкынович

5-10-32

Декларацияларды бербеген жана берщщнщ токтоткондор менен иштёё боюнча секторунун башчысы

Сагынов Кубатбек Чолпонбаевич

5-10-34

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Токтомамбетов Усон Байжанович

5-10-36

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Будайчиев Сабырбек Мураталиевич 

5-10-43

МСКнын Кемин району боюнча башкармалыгы

(031-35) факс: 45-37-01

Башкармалыктын жетекчиси

Намазалиев Азамат Абдисаламович

приемн. 5-07-06,

прямой 5-04-72

Жетекчинин орун басары

Шейшеналиев Тынычпек Бектурович

5-09-56

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Бейшебаева Джамал Бакировна

5-00-37

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Касмалиева Нуржамал Джолдошалиевна

5-07-08, 45-37-00

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Карагулов Улан Айтбекович

5-09-75

Укуктук жана кадр маселелери боюнча ага адиси

Аскатова Айзада Аскатовна

5-00-36

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Касымалиева Гульнара Эралиевна

5-07-86

МСКнын Жайыл району боюнча башкармалыгы

(03133) факс: 22-15-12

Башкармалыктын жетекчиси

Мамыров Акылбек Зарлыкович

 

приемная 3-50-30,

прямой 3-52-56, (0312) 22-15-11

Жетекчинин орун басары

Маманов Нурлан Осмонович

3-50-28;

22-15-34

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Толомушева Жумагул Сооронбековна

3-50-25, 3-62-18, 3-50-21, 3-50-32, 22-15-13

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Алыбаева София Исмаиловна

3-52-57, 3-62-16;

22-15-35

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Тураров Мырзабек Турарович

3-50-39, 3-62-15,

22-15-40

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Исмаилова Роза Омурбековна

3-50-27; 3-50-26; 22-15-09

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу секторунун башчысы

Аширалиев Мырза Насирдинович

3-50-26

Талдоо жана божомолдоо секторунун башчысы

Козубаева АйнураАбытаевна

3-50-32

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Омурзакова Аниза Аскарбековна

3-50-29, 22-15-36

Салыктык каттоо жана тщшщндщрщщ секторунун башчысы

Сегизбаев Карыпбек Бектурганович

3-50-24, 22-15-37

КНСтин эсеп-фактураларын берщщ жана эсепке алуу, декларацияларды иштеп чыгуу секторунун башчысы

Калиева Бактыгуль Жумабековна

3-50-34

Патенттерди берщщ, ККМ жана бланктарды так отчеттуулукта каттоо секторунун башчысы

Адучиев Талгат Максатович

3-50-23

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Баймагамбетова Айсалкын Атахановна

3-62-70

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Алымкулова Мая Омуровна

3-50-37,

22-15-39

Укуктук маселелери боюнча ага адиси

 

3-61-76

МСКнын Панфилов району боюнча башкармалыгы

 (031-37) факс: 60-79-67

Башкармалыктын жетекчиси

Супатаев Кубатбек Аалиевич

Приемная

03137 5-11-00

60-79-67,

прямой 5-10-47, 60-79-64

Жетекчинин орун басары

Бектеналиев Азамат Дуйшенбекович

5-13-58

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Турсункулов Бек Ыйманкулович

5-15-39, 60-79-65

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Орозумбекова Гульмира Токтогуловна

5-13-37,

60-79-66

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Асанбеков Каныбек Джолдошбекович

60-79-66,

(03137) 5-11-34

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Шаршембиева Фарида Аалыевна

5-14-80, 60-79-90

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Бейшекеев Ринат Омурказиевич

60-79-68,

03137 5-19-30

МСКнын Москва району боюнча башкармалыгы

(031-31) факс: 0312 60-77-41

Башкармалыктын жетекчиси

Шеримкулов Алмазбек Медетканович

прием. 5-87-27,

прямой 60-77-42

Жетекчинин орун басары

Уметалиева Айнура Токоновна

5-20-53, 60-77-82

Укуктук маселелери боюнча ага адиси

 

5-24-63

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Сакимбаева Айжана Базаркуловна

5-24-63

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Сагыналиева Рахат Сапаралиевна

5-87-40;

(0312) 60-77-43

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Оскомбаева Малика Тойчубековна

5-17-91,

60-77-59

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Акматов Тагдырали Мамадилаевич

5-17-88

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Сагимбекова Тажигуль Садыковна

5-87-65,

60-77-60

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

 

5-87-55,

(0312) 60-77-44;

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Кулматов Талайбек Шаарпекович

5-17-75

МСКнын Сокулук району боюнча башкармалыгы

031-34 факс:607-506

Башкармалыктын жетекчиси

Асылкулов Искендер Эсенгельдиевич

Прямой 60-76-27,

приемная

03134 5-11-61, 616-509, 607-506,

Жетекчинин орун басары

Узакбаев Эмильбек Аскарбекович                                            

5-11-54;

0312 60-76-14

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Аманкулова Млира Мукановна

5-11-58,

60-76-10

Декларацияларды иштеп чыгуу секторунун башчысы

Усонова Гулнар Абылкасымовна

5-11-57

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Мансуров Турсунбек Мансурович

7-06-21,

60-76-43

Тщшщндщрщщ жана окутуу секторунун башчысы

Качкынбаев Каныбек Насырович

5-11-91,

22-12-02

Салыктык каттоо секторунун башчысы

 

5-11-69,

60-75-86

КНСтин эсеп-фактураларын берщщ жана эсепке алуу, декларацияларды кабыл алуу секторунун башчысы

Кубанычбеков Максатбек Кубанычбекович

5-11-71

Патенттерди берщщ, ККМ жана бланктарды так отчеттуулукта каттоо секторунун башчысы

Раимкулова Гулиза Тургуналиевна

5-11-71

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Доспаева Орунбубу Токтонбековна

5-11-86,

60-76-08

Салык тёлёёчщлёрдщ издёё секторунун башчысы

Рысалиев Усонбек Какинович

5-11-86,

60-76-08

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

Балбаев Алымбек Ашымович

5-11-50,

60-76-15

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Байтуганов Арстанбек Актанбекович

5-11-77,

22-12-03

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Жусупжанов Тынчтыкбек Акылбекович

5-11-55,

60-76-13

Укуктук маселелери боюнча ага адиси

Керимбаев Эркинбек Таалайбекович

5-11-83

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Абдиева Гульнара Туленовна

5-11-70,

0312-60-76-16

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Токтоналиева Алтынай Асарбековна

5-11-60, 60-76-11

Камсыздоо тёгщмдёр бёлщмщнщн башчысы

Иманбекова Чинара Орунбековна

5-11-65

МСКнын Чуй району боюнча башкармалыгы

(031-38) факс: 5-77-98

Башкармалыктын жетекчиси

Майтиков Туратбек Керимович

Приемн.6-30-52,

прямой 6-30-04

Жетекчинин орун басары

Мурсалиев Садыр Мамбетович

6-29-80

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Мусаходжоев Рахим Акпаевич

7-40-53,

7-40-52

Салыктык декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Ибраимова Жаныл Абдрасуловна

6-28-11,

7-40-56

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Насиров Тимур Капарович

7-40-55,

93-88-29

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Кашкарова Нургуль Жолдошбековна

6-28-50

Укуктук жана кадр маселелери боюнча ага адиси

Боронбаев Айбек Сатарович

7-40-54

ТАЛАС ОБЛУСУ

МСКнын Талас шаары боюнча башкармалыгы

(034-22) факс: 5-38-04

Башкармалыктын жетекчиси

Чынгожоев Абдыкалык Тургуналиевич

приемн.5-38-04,

прямой 5-33-91

Жетекчинин орун басары

Маткеев Айбек Айтмурзаевич

5-39-88

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Момунбеков Бакболот Аманкулович

5-38-04

Каржы маселелери боюнча башкы адисинин м.а.

Исламбек кызы Бегимай

5-21-45

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Узакбаев Бактыбек Аскарбекович

5-38-93

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Жусупбеков Бакыт Жаныбердиевич

5-38-04

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Шайданова Дамирахан Аскарбековна

5-20-81

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Казымбеков Турусбек Ормонбекович

5-26-65

МСКнын Бакай-Ата району боюнча башкармалыгы

 (034-57) факс: 3-21-91

Башкармалыктын жетекчиси

Мураталиев Музур Джумагулович

приемн. 3-21-92, 0312 29-68-69

Жетекчинин орун басары

Шадыканов Мурат Каналбекович

3-21-91,

(0312) 29-68-69

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Акималиева Махабат Кенжебековна

3-21-43,

0312 29-68-69

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Сатымкулов Медер Кочеркулович

3-21-91,

0312 29-68-69

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

 

3-21-91,

0312 29-68-69

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Шабданова Жоогазын Масалбековна

3-21-91,

0312 29-68-69

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Доулбеков Нуркан Азейинкулович

3-21-91,

0312 29-68-69

МСКнын Кара-Буура району боюнча башкармалыгы

(034-56) факс: 29-64-08

Башкармалыктын жетекчиси

Мамадьяров Канатбек Нарматович

(03422)6-09-45,

0312-29-64-42,

(03422) 6-06-64

Жетекчинин орун басары

Сакебеков Бакыт Элеманович

(0312) 29-64-38

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Чукунов Бектур Бекболсунович

(0312) 29-64-26

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Сариев Улукбек Умарович

(034-56) 2-62-59

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Стамкулов Болот Музулумович

(0312) 29-64-49

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Шабыралиев Нурдин Эсенбекович

(0312) 29-64-45

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Рысалиев Бакыт Каржубаевич

(0312) 29-64-44

МСКнын Манас району боюнча башкармалыгы

(034-59) факс: 03422 6-00-54

Башкармалыктын жетекчиси

Казаболотова Гульнара Кыргызбаевна

Приемная

03459 2-22-79,

прямой

03422 6-00-54, 0312 29-67-06

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Муназарев Эрнист Рахманкулович

 (03459)2-22-75

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Иманбекова Айнура Мыктыбековна

 (03459)2-22-75

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

 

2-22-79,

(03422) 6-00-54, 29-67-06

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Узубалиева Надира Жоробековна

 (03459)2-22-75

МСКнын Талас району боюнча башкармалыгы

(034-22) факс: 5-87-12

Башкармалыктын жетекчиси

Кудайкулов Рашит Токтоназарович

(0312) 29-63-60, 03422-5-81-36

Жетекчинин орун басары

Жолдошбеков Бакболсун Нусупбаевич

(03422) 5-87-10,

0312 29-60-57

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Байзакова Луиза Туйтебековна

(03422) 6-00-74, (0312) 29-60-57

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Батыржанов Улукбек Таалайбекович

(03422) 5-83-06,

(0312) 29-60-57

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Курманалиев Керимкул Бейшалиевич

(03422)5-81-57, (0312) 29-60-57

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Ботошева Акмарал Бейшенкуловна

29-60-57,

(03422) 6-00-74

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Ашырбаева Жаныл Бейшеновна

29-60-57, (03422)5-87-11

ЫСЫК-КЁЛ ОБЛУСУ

МСКнын Каракол шаары боюнча башкармалыгы

(039-22)факс: 5-19-41

Башкармалыктын жетекчиси

Молдобеков Майрамбек Сакинович

прием. 5-19-40

Жетекчинин орун басары

Асанбеков Адыл Керезович

5-21-66

Укуктук маселелери боюнча башкы адиси

Жумаев Нарынбек Кадырович

5-23-64

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Калыков Алымбек Дуйшебекович

5-24-88, 5-09-78

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Бектемиров Нурлан Атчиевич

5-23-64

Маалыматтык технологиялар боюнча башкы адиси

Маликов Руслан Маликович

5-03-25

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Мадатбекова Фатима Курманбековна

5-19-43

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Курманова Гульмира Джергезбаевна

5-21-84

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Сатыбалдиева Айнагуль Рапызовна

5-04-55

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

Жакеев Нурлан Догдурбаевич

5-03-25

Декларацияларды бербеген жана берщщнщ токтоткон иштер боюнча секторунун башчысы

Шоорукова Гульмайрам Бейшеналиевна

5-04-55

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Мимбаев Эрнист Камбарбекович

5-24-54

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Кудайбердиев Шербек Доолотбекович

5-27-13

МСКнын Балыкчы шаары боюнча башкармалыгы

(039-44) факс: 3-26-21

Башкармалыктын жетекчиси

Ажиев Таалайбек Кулубекович

прием. 3-26-21, прямой 3-26-26, 6-00-76

Жетекчинин орун басары

Мамытов Марсбек Каирович

3-26-22

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Карабаева Дильдара Жускомбаевна

3-26-28

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Эсенбаева Гульнур Эсенбаевна

3-26-23

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Кыштобаева Нестан-Дарежан Окматбековна

3-26-30

Салыктык текшерщщлёр секторунун башчысы

Жамангулова Жыпаркуль Жусуевна

3-26-31

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Байгазиев Алтынбек Солтонбекович

3-26-25

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Акматов Дуйшенбек

3-26-35

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Акунова Кенжебубу Шейшеевна

3-26-33

МСКнын Ысык-Кёл району боюнча башкармалыгы

(039-43) факс: 4-32-51

Башкармалыктын жетекчиси

Омурбеков Кубат Омурбекович

приемн.4-22-70 прямой 4-32-09

Жетекчинин орун басары

Бекбосунов Улугбек Айыбекович

4-39-20

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Исраилова Нурия Асанбековна

4-28-69

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Джалалиева Майрам Джумаевна

4-34-12

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Уркунчиев Омурбек Акчекеевич

4-27-79

Декларацияларды бербеген жана берщщнщ токтоткон иштер боюнча секторунун башчысы

Карасартова Шайыркуль Тентимишевна

4-24-69

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

Барыктабасов Улан Эгизбаевич

4-23-36

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Калыков Абылгазы Ракымбаевич

4-29-35

Атайын салыктык режимдери бёлщмщнщн башчысы

Токтосунов Нурслан Ишенбекович

4-35-14

Укуктук маселелери боюнча башкы адиси

Акимканов Улан Маратович

4-20-53

Кадр маселелери боюнча башкы адиси

Жапарова Роза Артисбековна

4-20-53

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Бакенеева Уулгелди Доолотшаевна

4-32-18

МСКнын Ак-Суу району боюнча башкармалыгы

(039-48) факс: 9-24-42

Башкармалыктын жетекчиси

Курманбеков Максат Сапарбекович

прямой 9-11-79

Жетекчинин орун басары

Кылычбеков Тилек Кылычбекович

9-17-62

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Мукашев Азиз Бейшенбекович

9-15-73

Салыктык текшерщщлёр секторунун башчысы

 

9-24-42

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Козукеева Гульмира Шаршеевна

9-22-04

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Мамырбаева Уруйпа Адентуровна

9-12-40

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Жумабеков Кубанычбек Ургазиевич

9-18-63

МСКнын Тщп району боюнча башкармалыгы (039-45) факс: 2-45-17

Башкармалыктын жетекчиси

Маматкулов Кубатбек Алекович

прием. 2-45-24,

2-45-17

Жетекчинин орун басары

Алмурокова Токтожан Тологоновна

03945 2-45-36

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысынын убактылуу м.а.

Бабаев Мирлан Тунгатарович

6-03-36

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

 

2-45-23

Салыктык текшерщщлёр секторунун башчысы

Намазалиев Алмаз Садыржанович

2-45-24

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Батырканов Урмат Замирбекович

2-45-24

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Макеева Гульбаара Сабитовна

2-40-11

МСКнын Тон району боюнча башкармалыгы (039-47) факс: 91-3-11

Башкармалыктын жетекчиси

Жылкычы уулу Талант

прием. 9-13-11,

6-00-18,

прямой   9-11-44

Жетекчинин орун басары

Закирова Анаркуль Закировна

9-10-31

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Турсунов Кубанычбек Асангулович

9-11-67

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Ишенова Гулкайыр

9-17-79

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Мусаева Нарынбубу Куменовна

9-10-61

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Токтосунов Эрнест Бакаевич

9-10-61

МСКнын Жети-Огуз району боюнча башкармалыгы

(039-46) факс: 51-9-02

Башкармалыктын жетекчиси

Аджиев Кадырбек Замирович

прием. 51-9-02, прямой 5-10-05

Жетекчинин орун басары

Усенбаев Нурлан Жанболотович

5-24-05

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Садыбакунов Кубанычбек Тапшырмаевич

5-25-84

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Асаналиева Бурулкан Турдумамбетовна

5-25-84

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Сыдыкбеков Сейтек Эркинович

5-10-72

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Асанбек уулу Бактыгул

5-26-53

НАРЫН ОБЛУСУ

МСКнын Нарын шаары боюнча башкармалыгы

(035-22) факс: 5-31-20

Башкармалыктын жетекчиси

Мамырбаев Жумабек Рыскулович

прием. 5-31-20, прямой 5-09-48

Жетекчинин орун басары

Абакиров Нурлан

5-00-63

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Абдылдаева Зинагул Турсуналиевна

5-11-83

Салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Алмакунова Зина Курманбековна

5-14-95

Мажбурлап ёндщрщщ секторунун башчысы

Камчыбеков Медеркул Камчыбекович

5-11-86

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Кыдырмаев Усенбек Дуйшеевич

5-09-05

Салыктык текшерщщлёр бёлщмщнщн башчысы

Исаков Айылчы Анарбекович

5-10-19

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Ажыбеков Абылгазы Жетигенович

5-31-17

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Осмонов Майрамбек Кудайбергенович

5-12-31

МСКнын Ат-Баши району боюнча башкармалыгы

(035-34) факс: 2-46-95

Башкармалыктын жетекчиси

Абдылдаев Рахат Абдырахимович

2-46-95,

6-00-40,

(0312) 29-56-06

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Жапаров Болотбек Турдалиевич

2-33-90

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Жапаров Талантбек Орозобаевич

2-46-95

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Сариев Исабай Токталиевич

2-31-74

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Мамбеталиев Жанышбек Абакирович

2-31-74

МСКнын Ак-Талаа району боюнча башкармалыгы

 (035-37) факс: 92-9-74

Башкармалыктын жетекчиси

 

прием.  92-9-74,

6-09-31,

прямой 9-21-39

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Султангазиева Анаркул Дайыровна

9-25-77

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Акылбекова Торкобубу

9-24-54

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Токтогожоева Женишкул Самудуновна

9-24-15

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Молдалиева Кенжебубу Кадыровна

9-26-47

МСКнын Кочкор району боюнча башкармалыгы

(035-35) факс: 5-03-58

Башкармалыктын жетекчиси

Насирдинов Кумарбек Белекович

приемн. 5-12-35,

прямой 5-05-07

Жетекчинин орун басары

Касымкулова Жибек Кулубековна

5-12-90

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё боюнча бёлщмщнщн башчысы

Осмонов Кубанычбек Усубалиевич

5-03-66

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Асанов Туйгунбек

5-03-47

Декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Камчыбекова Марипа

5-03-46

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Айылчиева Анара Ишенбековна

6-02-81

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Бокошов Канатбек Маратбекович

6-02-81

МСКнын Нарын району боюнча башкармалыгы

(035-22)факс: 5-31-16

Башкармалыктын жетекчиси

Мусабеков Бахтияр Абдыбакасович

5-11-82

Жетекчинин орун басары

Султаналиев Абасбек Жумадилович

5-10-84

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Байгашкаев Орозобек Ыбышевич

5-11-84

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Омокеева Чолпон Исмаилакуновна

5-12-35

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Базарбаев Ишенбек Кадыракунович

5-31-18

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Данияров Болотчун Мааданбекович

5-31-18

МСКнын Жумгал району боюнча башкармалыгы

(035-36) факс: 2-32-17

Башкармалыктын жетекчиси

Кооманов Мирбек

приемн.2-32-17,

2-32-56,

035-65 6-00-57

Жетекчинин орун басары

Баялиев Инварбек Бегинович

035-65 6-00-40

Салык тёлёёчщлёр менен иштёё, декларацияларды иштеп чыгуу жана кирешелерди эсепке алуу бёлщмщнщн башчысы

Исакова Нургуль Бейменжановна

035-65 6-00-25

Салыктык текшерщщлёр жана салыктык карыздарды ёндщрщщ боюнча бёлщмщнщн башчысы

Исмаилов Нурлан Бекишевич

035-36 2-31-72

Укуктук жана кадр маселелери боюнча башкы адиси

Айтмамбетова Бегимай Чынболотовна

035-36 2-33-82

Каржы маселелери боюнча башкы адиси

Стамова Мина Калиевна

035-36 2-33-82Calendar
Title and navigation
<<<Ноябрь 2017>>>
Ноябрь 2017
 ПВСЧПСВ
45303112345
466789101112
4713141516171819
4820212223242526
4927282930123
5045678910

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player