• Салыктөлөөчүнүнкабинетиаркылуудекларациятапшыруунунаракети
    «Салык төлөөчүнүн кабинети» аркылуу декларация тапшыруунун аракети
  • Бирдиктүүсалыкдекларациясынкабылалуукампаниясыбашталды
    Бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу кампаниясы башталды
Жаңылыктар